Externe bode

Bij gebruik van een externe bode wordt het door hem/haar geldende tarief gerekend, wat beduidend hoger is dan wat wij u kunnen bieden. Tevens zonder toestemming van het bestuur is het inschakelen van een externe bode niet toegestaan! Als er, na overleg, toch voor een externe bode wordt gekozen dan is genoemde verenigingsvergoeding lager.

 

Wist u dat...

Onvolledige gezinnen-------

1. Overlijdt één van de partners, dan betaalt de overblijvende partner met kinderen tot de leeftijd van 18 jaar 50% van de contributie van twee personen.     
2. Komen beide ouders te overlijden, dan houden de kinderen dezelfde rechten (op basis van moraal en fatsoen) op de ledenkorting zonder contributie betaling, tot de leeftijd van 18 jaar.       
3. Ingeval van scheiding houden de kinderen dezelfde rechten op het dan geldende vergoedingsbedrag mits 75% van de contributie van twee personen wordt betaald (is alleen van toepassing indien één der ouders het lidmaatschap opzegt).      
4. Wanneer  één van de partners lid is van de vereniging en de kinderen zullen volledig rechthebbend zijn op het dan geldende vergoedingsbedrag, dan moet er 75% van de contributie van twee personen worden betaald. Zo niet dan zijn de kinderen niet rechthebbende op het dan geldende vergoedingsbedrag.     
5. Wanneer de partners lid zijn van verschillende uitvaartverenigingen en een niet contributie-plichtig kind komt te overlijden, wordt de uitvaart verzorgd en financieel afgehandeld door de vereniging waarbij het kind stond ingeschreven.

Bewijs lidmaatschap

Uw betaling is nog steeds het bewijs van uw lidmaatschap.

Wij gaan integer om met uw gegevens, conform de Privacywet
U kunt hier onze privacyverklaring raadplegen.

Opzegging lidmaatschap

Opzegging door het lid kan slechts geschieden per einde van het lopende kalenderjaar en dient voor 30 november schriftelijk bij de secretaris van de vereniging te geschieden (volgens art 5.1 van de statuten)....

Voor de leden:

De Algemene ledenvergadering én de bijzondere vergadering voor de statutenwijziging van woensdagavond 25 maart 2020 gaan ivm landelijke maatregelen niet door, maar worden voorlopig uitgesteld tot in het najaar van 2020!!. Wij vragen u om begrip voor de ontstane situatie.

Zoals te doen gebruikelijk, is er jaarlijks een algemene ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt aan de leden voor de verrichte werkzaamheden. Tevens worden de contributies en verenigingvergoeding voor het eerstvolgende jaar vastgesteld.

Voor 2020 is de algemene ledenvergadering gepland op woensdag 25 maart 2020 as. 20:00 uur in 'De Rank', het bijgebouw van de kerk aan de Streek 108 te Sintjohannesga. Op deze avond zal in een separate ledenvergadering een stemming plaatsvinden voor een statutenwijziging. Deze nieuwe statuten voorzien in aanpassingen die aansluiten bij de huidige tijd, zoals digitale communicatie en incasso. Het concept van deze nieuwe statuten zijn per 22 februari 2020 beschikbaar gesteld, HIER op deze website of op aanvraag.

Voor meer informatie over de algemene ledenvergadering, agenda en notulen kunt u terecht bij het secretariaat.